Sectorcollecties
Netwerk- en Platform Sectorcollecties Design en Digitale Cultuur
Scroll en ontdek Sectorcollecties

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor de komende beleidsperiode 2021-2024 middelen ter beschikking voor een Netwerk- en Platformfunctie Sectorcollecties Design en Digitale Cultuur. Deze stimuleert kennisdeling over behoud en beheer van collecties, vormt benodigde netwerken, verbindt collecties en maakt deze toegankelijk. Het culturele belang van bronnen, geschiedschrijving en kritische duiding van het design- en digitale cultuurerfgoed in Nederland is hiermee erkend en bevestigd.

Als ondersteunende instelling voor ontwerp start Het Nieuwe Instituut dit jaar de benodigde voorbereidingen om deze toekomstige functie vorm te geven, in samenspraak met een groot aantal spelers in het veld. 

Het Netwerk en Platform richt zich op het benodigde netwerk voor het decentraal archiveren, de methode van waardering en selectie, het programma waarmee archieven en het vraagstuk rond deze specifieke archieven publiek gemaakt worden en de onderliggende infrastructuur van technologie en juridische aspecten. Met deze aspecten wordt de visie op design- en digitale cultuurarchieven nader geconcretiseerd en vertaald in een programma en een organisatiestructuur voor het Netwerk en Platform in de beleidsperiode 2021-2024.

Om hier vorm aan te geven komen verschillende werkgroepen in 2020 samen. De opdracht aan de werkgroepen is het bepalen van een integrale werkwijze die alle betrokken partijen in het netwerk in staat stelt een methode, instrumentarium en kennis te ontwikkelen, te delen en daarmee de bestaande infrastructuur te verstevigen.

In 2019 realiseerde Het Nieuwe Instituut in samenspraak met een groot aantal spelers in het veld de Inventarisatie Archieven Design en Digitale cultuur (IADD) in opdracht van Minister Van Engelshoven. Deze opdracht voor de verkenning van belangrijke en bedreigde archieven op het gebied van design en digitale cultuur kwam voort uit het Ontwerpadvies van de Raad voor Cultuur, gesprekken van de minister met een aantal stakeholders en een gezamenlijke brief uit het veld, waarvoor BNO/Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers het voortouw nam.